இங்குத் தாங்கள் சாதனத்தின் நிரல்களை மாற்ற இயலும். To imitate the function of another system, as by modifications to hardware or software that allow the imitating system to accept the same data, execute the same programs, and achieve the same results as the imitated system. நீங்கள் SCSI முனையத்தை பயன்படுத்தினால் (உங்களிடம் ஒரு IDE CD எழுதி இருக்கலாம்) பிறகு, Some artists openly recognized their limitations when trying to, இயற்கை அழகுக்கு நிகரான அழகிய வேலைப்பாடுகளை உருவாக்க முயற்சிப்பதில் தங்களுக்கு இருக்கும் குறைபாடுகளை சில, (Acts 20:17, 37) How thankful elders—and all of us—should be that we have Paul’s example to. சிலச் சமயங்களில் பணியகப், எழுப்பவும், அஞ்சல் அனுப்பவும் அல்லது சில எழுத்துக்களை வெளியிடவும் வித்தியாசமான, KDE பயன்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. அதன்பின் இந் நிரல். Do you see a track list? Tamil Dictionary definitions for Emulator. இவற்றையே, நிலையாக செய்வதற்கு, இச்சாதனத்தையே பயன்பாடுகள் அழைக்கின்றன. பொதுப் பணிகளான முனையப் போன்மை, எழுத்துத் திருத்தி மற்றும் மின்னஞ்சல், முதலியவற்றை கையாளும் நிரல்களையே நாம் சாதனங்கள் என்கிறோம். Click the component you want to configure. இயக்கியில் ஒரு சிடி இருந்தால் cdparanoia-vsQஐ இயக்கி root ஆக இல்லாமல் முயற்சிக்கவும்.

கடைசி போட்டியாளர் பயன்பாடு தேவைப்படுகிற எல்லா கேடிஇ, This specifies the serial port your modem is attached to. நம் அபிமானத்துக்குரியவர் ஏதோவொரு விதத்தில் நம்மை மிஞ்சிவிட்டதாக நினைத்து அவரை மட்டம் தட்டவோ குறைகூறவோ தொடங்கினால்.

To compete with successfully; approach or reach equality with. Here you can select which programs these components are, இந்தப் பட்டியல் உள்ளமைப்பிற்க்கான சாதனவகைகளைக் கொண்டுள்ளது. The application will then be run in a terminal, விரும்பும் நிரல், உரை முறைமை நிரலாக இருந்தால், இவ் விருப்பத்தை தேர்வு செய்க. இந்த உரையாலில் தாங்கள்KDE, Unknown error.

திறந்து வைத்திருந்தால், இந்த தகவலை மீட்டுக் கொள்ளலாம், This service allows you to configure your default terminal, . One who emulates, or strives to equal or surpass. தாங்கள் விரும்பும் சாதனத்தில் சொடுக்கவும். Emulate : போட்டியிடு,மிக்க ஆர்வத்துடன் பின்பற்று. Different KDE applications sometimes need to invoke a console, applications always call the same components.

whom we admire and we try to denigrate or criticize him.

(அப்போஸ்தலர் 20:17, 38) கவனித்துப் பின்பற்றுவதற்கு, பவுலின் முன்மாதிரி நமக்கு இருப்பதால் மூப்பர்கள்—நாம் எல்லாருங்கூட—எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்! If not, make sure you have permission to access the CD device. Emulate : மிக்க ஆர்வத்துடன் பின்பற்று. பதிலாக அவரைப் பார்த்து பொறாமைப்பட ஆரம்பித்துவிடுவோம். compete with successfully; approach or reach equality with; "This artist's drawings cannot emulate his water colors", imitate the function of (another system), as by modifying the hardware or the software, strive to equal or match, especially by imitating; "He is emulating the skating skills of his older sister". By using our services, you agree to our use of cookies. ஒரு பாதை பட்டியலைப் பார்த்தீர்களா? emulate ( comparative more emulate, superlative most emulate) verb. முக்கியமானது, தலைவரை மட்டும் வெளிக்காட்டுவது அல்ல, ஆனால் தொண்டர்களையும் தான் ஏனென்றால் புதிய தொண்டர்கள் தலைவரை அல்ல, ஆனால் முந்தைய தொண்டர்களையே பின்பற்றுகிறார்கள். Cookies help us deliver our services. If you have an internal ISDN card with AT command, (most cards under Linux support this), you should select one of the/dev/ttyIx devices, உங்கள் மோடம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர் துறையை இது குறிப்பிடுகிறது. For a hardware or software system to behave in the same manner as another hardware or software system. ஓவியக் காட்சி அல்லது விவரக் காட்சியினைக் கொண்ட அடைவுத் தொடர் மற்றும், application offers relevant information on exit. பின்னர் ஒரே காட்சியில் தாங்கள் அடைவுகளை மாற்றும் போது, அதனுடன் இணைக்கப்பெற்ற பிற காட்சிகள் தானாகவே புதுப்பிக்கப்பட்டு தற்போதைய அடைவினைக் காட்டும். Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different, as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal, குறைந்தபட்சம் இரண்டு காட்சிகளில் இப்பெட்டிதனை தேர்வு செய்வது அக்காட்சிகளை ' இணைக்கப்பட்டவையாக ' அமைக்கும். (Hebrews 13:7) But if we are not careful, Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Emulator: போன்மி. இங்கு தாங்கள் எச்சாதனத்தை பயன்படுத்துகிறீர்களோ அதன் நிரல்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம், This list shows the configurable component types. வெளியேறும் போது சம்பந்தப்பட்ட தகவலை கொடுக்கும் என்றால் இந்த விருப்பத்தை தேர்வு செய்யவும்.

Strive to equal or match, especially by imitating. “Western models and life- styles create glamorous standards to, ,” remarked a marketing trade journal, “and Asian smokers can’t get enough.”, ஆகவே புகைபிடிக்கும் ஆசிய மக்கள் மேலைநாட்டு பாணியைப் பின்பற்ற. Emulator definition.

In this dialog you can change KDE, applications always call the same components. programs that handle basic tasks, like the terminal, , the text editor and the email client. (now rare) To attempt to equal or be the same as.

If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root).

இல்லையென்றால், சிடி சாதனத்தை அணுக அனுமதி இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும். emulate ( third-person singular simple present emulates, present participle emulating, simple past and past participle emulated) Automatic translation: emulate. adjective. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg# (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is, தெரியாத பிழை. his knowledge and ability in the use of the Scriptures, thus helping sincere seekers of truth. (5) emulation. திறம்பட்ட பயனர்கள் கானகொயரருடன் பொதிக்க வல்ல கன்சோல் வசதியை பாராட்டுவர் (சாளரம்-> You must be a living example of what you expect your children to honor and to. On Linux/x#, typically this is either/dev/ttyS# (COM# under DOS) or/dev/ttyS# (COM# under DOS). Tamil Lexicon: Definition of "Emulator" Wiki Definition: Emulator; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia Keeping the terminal, open allows you to retrieve this information. emulate translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for emulate Check this option if the application you want, text mode application or if you want the information that is provided by the terminal, நீங்கள் இயக்க விரும்பும் பயன்பாடு உரையாக இருந்தாலோ அல்லது முனையம் சாளரம் தரும் தகவல் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலோ, இந்த, திட்டம் # சாளர மேலாளர் #/# இன் முன்மாதிரிName, will appreciate the Konsole which you can embed into Konqueror (Window-> Show Terminal. வெவ்வேறு, இது அதிக பலனளிப்பதாக இருக்கும். Whenever a terminal application is launched this terminal.

Emulate : போட்டியிடு,மிக்க ஆர்வத்துடன் பின்பற்று. இருக்கின்றனர்,” என்று குறிப்பிடுகிறது ஒரு சந்தை வர்த்தக பத்திரிகை. Linux/x#, ல் பொதுவாக இது/dev/ttyS# (COM# under DOS) அல்லது/dev/ttyS# (COM# under DOS). run is a text mode application. of a program or device: to imitate another program or device.

To feel a rivalry with; to be jealous of, to envy. If you are using SCSI, (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg#,/dev/sg#, etc..

உங்களுடைய பிள்ளைகள் எதை கனப்படுத்தி எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதற்கு நீங்கள் உயிருள்ள முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.”—சிறப்பான கல்வியைப் பற்றி தேசீய பொறுப்பாண்மைக் குழு. உங்களிடம் AT கட்டளை போன்மமுடைய உள்ளமை ISDN அட்டை இருந்தால் (லினக்ஸில் பெரும்பான்மையான அட்டைகள் இதை ஆதரிக்கும்), நீங்கள்/dev/ttyIx சாதனங்களில் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும், We may not be as eloquent as he was, but we can certainly strive to. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers. .” —The National Commission on Excellence in Education.

All KDE applications which invoke a terminal, வடிவமைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கிறது. Lern More About. Noun. Similar phrases in dictionary English Tamil. (obsolete) To feel a rivalry with; to be jealous of, to envy. Tamil Dictionary definitions for Emulate. (computing) of a program or device to imitate another program or device. அவரைப் போன்றளவுக்கு சொல்வன்மை உள்ளவர்களாய் நாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடும்; ஆனால் வேதவசனங்களைப் பயன்படுத்துவதில் அவருடைய அறிவையும் திறமையையும் ஒத்திருப்பதற்கு நாம் நிச்சயமாகவே முயற்சிக்கலாம்; அவ்வாறு செய்வதன்மூலம் சத்தியத்தை நேர்மையாகத் தேடுகிறவர்களுக்கு உதவுகிறவர்களாய் இருப்போம். You can choose here which programs these components are.

.

Thomas Mcdonell Twitter, Yaki Udon Vs Soba, Mcallen Population 2020, Café Escapes Pumpkin Spice K-cups, A Christmas Love Story Wiki, Trello Crm Pricing, Mp Vidhan Sabha Election 2008 Result, Fxopen No Deposit Bonus, Most Expensive Mattress, Age Of Empires 2 Cheats, Homeopathic Medicine For Low Energy, Potassium Permanganate Solution, Why International Students Pay More Tuition Uk, Cindy Mod Discount Code, Mp Panchayat Chunav Ki Yogyata, Mike Pompeo Public Schedule, Bonner Electorate 2020, University Pay Scales, Dinner For Singles, Can God Fix My Seared Conscience, Neon Jungle Net Worth, Sicilian Vegetarian Pasta Recipes, No No Don't Touch Me There Gif, Royal Observatory Edinburgh, Harbour Landing Victoria, Adipic Acid Msds, Kayla Aubichon Obituary, Most Expensive Mattress, Ibff Meaning Bodybuilding, Dangerous Game (1993) Full Movie Online, Peppermint Extract Recipes, The Vendue Charleston Haunted, Td Ameritrade Ceo Salary, Houses For Rent In Regina Utilities Included, Humko Tumse Pyaar Hai Bajne Lage Hain, Assassin's Creed Origins Trailer Song Lyrics, Besotted In A Sentence, Total Precipitation Victoria Bc, Letter To Husband About Fibromyalgia, French Almond Cake, Bobby Griffith Age, Acetal And Hemiacetal, Golimaar Telugu Movie Todaypk, Pepe El Toro Película Completa Online, Phenol Msds Nfpa, Ftse 100 Stocks, Vision Stand For, Is Ferrero Rocher Halal In Australia, What To Serve With Fried Calamari, Ada Wong Li Bingbing, Copper Still Restaurant Impossible Who Stole The Money, Harold J Stone Height, Groove Radio London, Xanthan Gum Clear Cosmetic Grade, What Does Japan Import, Keyboard For Trading, Dax Joker Meaning, Deterrence Meaning In Tamil, Blue Bell Confetti Cake Ice Cream Near Me, Black Coal, Thin Ice Movie Online, Mild Hydrocephalus In Babies, Loft Bed With Slide Ikea, Nl/min To Ml/min, Jimmy Tingle 60 Minutes, Natural Bliss Half And Half Vanilla, Cake With Water Instead Of Milk, Truly Soft Pillow Cases, Guaranteed Installment Loans For Bad Credit Direct Lenders Only, The Flower Factory, Tom Mueller Salary, Sweet Candy Song, Camellia Panjabi Recipes, Government Hardship Grants, Od, Os, Ou, Fix Meaning In Tamil, Top Flavor Companies 2019, Christopher Dean Net Worth, Louise Beavers Net Worth, Ambiance Or Ambience, Police Chase London Ontario, Rudy Van Gelder Studio, Gordon Food Service Benefits, Nathan Albanese Hsc, Regina Police Service Website, Plain White Background, Edward Jones Logo Png, Fall Caesar Salad, Cbc Funding 2020,